Waterman Sport Jaap Edenbaan open
Aanmelden / Inloggen
Onze anderen websites:
Waterman Sport Jaap Edenbaan open Meer weten
Large selection of products and fast shipping!

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van

De vennootschap onder firma Waterman Sport V.O.F. Treubweg 15, 1112 BA te DIEMEN hierna verder te noemen Waterman Sport.

1. DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Waterman Sport de gebruiker van de algemene voorwaarden;


1.2 Waterman Sport bestaat naast een webshop, welke bezocht kan worden op www.watermansport.nl www.skipoint.nl en www.123dakkoffer.nl tevens uit twee winkels, welke gevestigd zijn aan de Treubweg 15, 1112 BA te Diemen en de Radioweg 64, 1098 NJ te Amsterdam, en welke winkels en webshop zijn gespecialiseerd in de verkoop -en/of verhuur van schaatsen, skeelers, kleding, accesoires, ski’s, snowboards, ski- en snowboardschoenen, ski en bagageboxen, dakdragers alsmede fietsdragers, dit alles in de ruimste zin van het woord.


1.3 Wederpartij: de natuurlijk- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s) ten behoeve van wie door of vanwege Waterman Sport producten worden geleverd -en/of diensten worden verricht.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de winkel alsmede webshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.


2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.


2.3 Van het bepaalde in deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de webshop en de winkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door in de winkel -en/of webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3. AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen van zowel de winkel alsmede de webshop zijn vrijblijvend en Waterman Sport behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.


3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de bestelling in de webshop alsmede de winkel, Waterman Sport is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een webshop bestelling –en/of een ander soort bestelling door Waterman Sport niet wordt geaccepteerd, deelt Waterman Sport dit per mail/schriftelijk mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4. PRIJZEN EN BETALINGEN

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten alsmede eventuele verzekeringen en belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt pas overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag in de winkel in contanten –en/of pin betaling en bij bestellingen via de webshop door betaling op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt -en/of bij facturatie, binnen veertien dagen na factuurdatum.


4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren.

5. LEVERING

5.1 De door de webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. Wederpartij is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover noodzakelijk is.


5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan wederpartij. Levering geschiedt uitsluitend tot aan de voordeur op de begane grond.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op wederpartij, indien wederpartij alles heeft voldaan welke wederpartij op grond van enige overeenkomst aan Waterman Sport verschuldigd is te betalen. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op wederpartij over.

7. VERHUUR/SERVICE

7.1 Naast verkoop verhuurt Waterman Sport tevens ski’s, snowboards, schaatsen, skates, ski-bagageboxen, dakdragers en fietsdragers aan particulieren, scholen en bedrijven, dit in de ruimste zin van het woord.


7.2 Bij aanvang van de verhuur dient wederpartij zich te overtuigen dat het door Waterman Sport verhuurde goed(eren) in goede staat verke(e)r(t)en en geen gebreken verto(o)n(t)en. Waterman Sport aanvaardt na deze controle bij levering van goederen geen enkele aansprakelijkheid, anders dan die aansprakelijkheid welke wettelijk en redelijkerwijs op haar gelegd kan worden.


7.3 Bij verhuur en na controle van de goederen door wederpartij conform artikel 7.2 van deze overeenkomst is wederpartij geheel aansprakelijk voor verlies –en/of schade van/aan de door Waterman Sport aan wederpartij geleverde goederen.


7.4 Indien bij verhuur een wederpartij goederen bij Waterman Sport heeft besteld, dan kan wederpartij uiterlijk één week voor levering de bestelling zonder kosten bij Waterman Sport annuleren.


7.5 Indien wederpartij na één week voor levering/verhuur de bestelling bij Waterman Sport annuleert dan is wederpartij annuleringskosten aan Waterman Sport verschuldigd ten bedrage van 20% over het verhuurbedrag exclusief BTW, welke annuleringskosten Waterman Sport aan wederpartij zal factureren.


7.6 Bij de verhuur van ski-bagageboxen, dakdragers en fietsdragers kan wederpartij desgewenst aan Waterman Sport verzoeken om deze goederen te installeren -en/of worden deze goederen door Waterman Sport uit service en veiligheidsoverwegingen geplaatst op -en/of aan het voertuig van wederpartij. Wederpartij dient na plaatsing zich te overtuigen dat de door Waterman Sport geïnstalleerde goederen voldoen aan de gestelde veiligheidseisen -en/of verkeersvoorschriften van het land alwaar wederpartij naar toe reist, Waterman Sport aanvaardt na plaatsing van goederen geen enkele aansprakelijkheid, anders dan die aansprakelijkheid welke wettelijk en redelijkerwijs op haar gelegd kan worden.

8. ONDERHOUD/REPARATIE

8.1 Waterman Sport onderhoudt en repareert naast verkoop en verhuur tevens ski’s en schaatsen, dit tevens in de ruimste zin van het woord, zie hiervoor tevens www.skislijpen.nl


8.2 Bij onderhoud en reparatie van schaatsen en ski’s dient wederpartij zich na de door Waterman sport gegeven onderhoudsbeurt -en/of reparatie te overtuigen dat de onderhoudsbeurt -en/of reparatie deugdelijk is geschied en dat de producten in goede staat verke(e)r(t)en, Waterman sport aanvaardt na onderhoud -en/of reparatie van goederen geen enkele aansprakelijkheid, anders dan die aansprakelijkheid welke wettelijk en redelijkerwijs op haar gelegd kan worden.

9. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient wederpartij Waterman Sport daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.


9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft wederpartij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


9.3 Indien wederpartij een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft wederpartij het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Waterman Sport te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van wederpartij komen. Bij producten waar geen verpakking omheen zit dienen de goederen in dezelfde staat te verkeren als de staat waarin Waterman Sport deze aan wederpartij heeft geleverd. Vuile -en/of beschadigde goederen worden door Waterman Sport niet geaccepteerd.


9.4 Op de producten van Waterman Sport wordt uitsluitend fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van de leveranciers van Waterman Sport.


9.5 Waterman Sport beperkt haar aansprakelijkheid te allen tijde tot een bedrag gelijk aan de waarde van de door haar geleverde goederen.

10. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Waterman Sport en wederpartij en eventuele derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen wederpartij en Waterman Sport, is Waterman Sport niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Waterman Sport.

11. OVERMACHT

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Waterman Sport in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijke mededeling en zulks zonder dat Waterman Sport gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Waterman Sport kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Waterman Sport komt.

12. DIVERSEN

12.1 Indien wederpartij aan Waterman Sport schriftelijk opgave doet van een adres, is Waterman Sport gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij wederpartij aan Waterman Sport schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.


12.2 Wanneer door Waterman Sport gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Waterman Sport deze Voorwaarden soepel toepast.


12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enig andere overeenkomst met Waterman Sport in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Waterman Sport vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare toepassing.


12.4 Waterman Sport is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14. DEPONERING

14.1 Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en Fabrieken te Amsterdam.

U kunt bij ons terecht voor

 

Over Waterman Sport

Watermansport is een familiebedrijf en de oudste schaatswinkel van Nederland. Door de vele decennia werken met schaatsen mogen wij met een gerust hart zeggen dat we onze sporen in de schaatssport meer dan verdiend hebben.

Meer weten
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »